جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی واحد 23 فرهنگ و هنر

20150813_165710 copy 20150813_165738 copy 20150813_165749 copy 20150813_165828 copy 20150813_170655 copy 20150813_170723 copy 20150813_173202 copy 20150813_173256 copy 20150813_175151 copy 20150813_190434 copy 20150813_191157 copy 20150813_191400 copy 20150813_191441 copy 20150813_192858 copy 20150813_193312 copy 20150813_193549 copy 20150813_193618 copy