جشن فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه شاهد

20150527_150722 copy 20150527_181615 copy 20150527_181803 copy 20150527_181819 copy 20150527_182101 copy 20150527_182113 copy 20150527_182121 copy 20150527_182142 copy 20150527_182154 copy 20150527_182201 copy 20150527_182211 copy 20150527_182325 copy 20150527_182402 copy 20150527_182408 copy 20150527_182505 copy 20150527_182843 copy 20150527_182951 copy