برگزاری مراسم جشن دانش آموختگان مرکز آموزش علمی – کاربردی منطقه ویژه انرژی پارس

24142821853298650010 25671101926071966231 54187097287887423477 62434141795754128026 84214993421564033669 97513828251340577932